นโยบายการบริหาร
     
นโยบายการบริหาร นโยบายการบริหารงาน
   
 

   นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษา เช่น  ก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน  ก่อสร้างฝาย  ระบบระบายน้ำ ฯลฯ ตลอดจนสร้างระบบสาธารณูปโภค  เช่นไฟฟ้า ประปาเป็นต้น  ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและได้คุณภาพมาตรฐาน
4.สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและทรัพยากรธรรมชาติ
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเด็ก เยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  ในด้านปัจจัย  เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต
6.พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานบุคคล
7.ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรในพื้นที่  ที่มีความพร้อมเกิดความเข้มแข็ง
9.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร
10.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน
11.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว
12.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของทางราชการและเปิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นและมีคุณภาพ  มาตรฐาน 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:51 ผู้เขียนโดย admin