กองช่าง
 
 
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ - ชำนาญการ)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน)
(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน)
นางสาวบุณยานุช พุ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสาธิตา จ่าพุลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศรชัย สนั่นรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเปรมวิทย์ ยาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพสธร ขวัญปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอริสา เลิศมณี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวกมลวัทน์ เรืองทับ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสำเริญ จันทินมาธร
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา