สำนักปลัด
 
 
นายกฤษ ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสถิตย์ ละลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายเจตพล มั่นดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนุจรี มุ่งดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง.
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายโกศล ทองปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายณัฐพงษ์ มีมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุธิศา รอสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิรานุช สุโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวรานนท์ อารมณ์ยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา รุ่งแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนารอน กองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมจิต สมอทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายไกร ศุภพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายวีระศักดิ์ ธรรมธร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสรศักดิ์ น้ำแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายวินัย วงศ์สามารถ
คนงานทั่วไป
นางสาวเสาวนิต แจ่มใส
คนงานทั่วไป
นางสาวอรทัย กองจิว
คนงานทั่วไป
นางสาวนิตยา กลายวัน
นักการภารโรง
นายสุพัฒน์ชัย ชินทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายเรืองลอง ก้อนสีผึ้ง
คนงานประจำรถขยะ
นายปียะ สีทอง
คนงานประจำรถขยะ