สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน
 
 
นายดาวจำลอง วงค์เสนา
ประธานสภา อบต. ทุ่งขนาน (093-1241659)
นายพยนต์ เพ็งจันทร์
รองประธานสภา อบต.ทุ่งขนาน (089-5438134)
นางวันเพ็ญ แพน้อย
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งขนาน (081-1545007)
นายสุรารักษ์ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 1 (062-6500350)
นายวีระยุทธ บัวใหญ่
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 2(092-8040583)
นายทาวน รักชื่น
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 3 (092-2584520)
นางวันเพ็ญ แพน้อย
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 4 (081-1545007)
นางรุจิรา จันทร์จิตร
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 5 (062-1792461)
นางสาวสุกัณญา ยอดสร้อยทอง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 6 (094-1499426)
นางนกน้อย มะณีวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 7 (089-9894772)
นายดาวจำลอง วงค์เสนา
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 8 (093-1241659)
นายประดิษฐ์ ปธานราษฎร์
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 9 (0806337318)
นายสมชาย ชัยขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 10 (063-1898747))
นางทัศชฎาพร เครือแปลง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 11 (086-1416057))
นายพยนต์ เพ็งจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 12 (089-5438134))
นางสาวดวงสมร เจริญสุข
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 13 (084-4353538))
นางเตือนใจ เทียมตรี
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 14 (081-0914125))
นางสาวจารุณี สมอทอง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 15 (086-0039447))
นายสมจันทร์ จันทร์ประทุม
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน หมู่ 16 (082-2073529))