กองคลัง
 
นางสาวนงนุช เดชมี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงนุช เดชมี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
นางศุภรัตติยา กวนบ้านสุ่ย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนริสา จันทบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณฐกร นามวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศศิชา แผนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายพิทยา สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวธารทิพย์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายฉัตรชัย สุคะเสวก
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศรินทิพย์ ชาญสมร
คนงานทั่วไป
นางสาวอาทิตยา ถาวร
คนงานทั่วไป