หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายสมหมาย ยอดยิ่ง
ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (086-1574191)
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
รองปลัด อบต.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (088-4862159)
นายกฤษ ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด (096-8860289)
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง(088-4862159)
นายสมหมาย ยอดยิ่ง
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง(080-06406455)
นางสาวนกเอี้ยง เรืองสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(063-4929351)