กองการศึกษา
 
 
นางสาวนกเอี้ยง เรืองสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนกเอี้ยง เรืองสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนันทวรรณ สีก้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤษฎากรณ์ กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ครุผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)
นางสาวสุภาวดี คุ้มภัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน
นางสาววลัยลักษณ์ บุญหลัง
คนงานทั่วไป - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง
นางอัมไพ ร่มสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง
นางคนึงนิจ สาเสนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง
นางสาวจันทร์ธิมา พันโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อยาง
นางสาวรภัสศา ต้นพันธ์
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี
นางสาวกวิตา ดวงคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี
นางสาวปิติพร เพียคำ
ผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี
นางสาวอจิตา ขวนขวายทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี
นางสาวกัลย์สุดา ศรีมันตะ
ผู้ดูแลเด็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี