คณะผู้บริหาร
 
 
นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (089-929-1084)
นายจักรกฤษณ์ สายยศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (098-2604381)
นายบรรจบ ภาผล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (093-1240264)
นางสาวอัญชลี เกื้อทาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (093-4296206)
 
 
 
 
ผู้บริหารฝ่ายราชการ
 
นายสมหมาย ยอดยิ่ง
ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (086-1574191)
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
รองปลัด อบต.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (088-4862159)
นายกฤษ ไชยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด (096-8860289)
นางสาวธันยพร ประนัตนัง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง(088-4862159)
นายสมหมาย ยอดยิ่ง
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง(080-06406455)
นางสาวนกเอี้ยง เรืองสา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(063-4929351)