หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางสาวดารุณี ออระเอี่ยม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ