โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน